CHÀO MỪNG QUÝ TỬ VENUX

CHÀO MỪNG QUÝ TỬ VENUX
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐞 H𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 B𝐚̆́𝐜 G𝐢𝐚𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐡𝐚̣ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲́ 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐞𝐧𝐮𝐱
𝐌𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̂𝐦 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐜𝐤 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐚̃𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚̂̀𝐮 => 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨̛ 𝐝𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐮𝐱 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐝𝐮̀𝐧𝐠
𝐒𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣: đ𝐚 𝐧𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐨̂́ 𝐤𝐞́𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐯𝐞𝐧𝐮𝐱 => 𝐞𝐦 đ𝐚̃ 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢
𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟎-𝟏𝟎 𝐭𝐡𝐢̀ 𝟐 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐜𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠!
𝐘𝐞̂𝐮 𝐪𝐮𝐚́!
#dieutrikhobau
#vosinhhiemmuon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *